Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

SZALAFŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
ELŐZETES PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÁS

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2017 (X.1.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Önkormányzati Rendeletében előírtak szerint értesítjük a tisztelt partnereket és a község lakosait, hogy a településrendezési eszközök módosítására kerül sor.

A) Az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentum:

A hatályban lévő településrendezési eszközök
Szalafő község Településszerkezeti Tervét és egész igazgatási területre kiterjedő Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a község önkormányzata 2008 áprilisában fogadta el.
Jelen módosítást az Örségi Nemzeti Park Igazgatósága kezdeményezte egész napos programot kínáló turisztikai fejlesztés megvalósíthatósága érdekében.

A módosítás leírása
A Pagony Kft. és a Litkei Építésziroda Kft. az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága megbízásából elkészítette Szalafő-Pityerszer, Őrségi Népi Műemlékegyüttes környezetének turisztikai fejlesztési tervét.
A létesítmények felsorolásának sorrendje és számozása követi a dokumentáció felépítését, leírásuk rövidítve és szükség szerint a településrendezési szempontok szerinti megfogalmazással készült.

1.Fogadóépület és 2, parkoló létesítése:
735 m2-es alapterületű fogadóépület létesítése, valamint 68 férőhelyes parkoló kialakítása 1060 m2-es közlekedési területtel.
A létesítményt a felhagyott agyagbánya területén helyezik el. A bánya területe nyugati irányban nagyobb kiterjedésű a földhivatali térképen ábrázoltnál, 2008-ban a teljes igazgatási területre kiterjedő településrendezési terv a földhivatali térképet vette figyelembe, ezért a településszerkezeti terven az 525 hrsz. c alrészletének nyugati oldala védett erdő területfelhasználási besorolásban van. Az agyagbánya jelzésű terület a hatályos terven is parkoló, közlekedési terület. Mindkettő a beépítésre szánt terület része.
A módosítás során a településszerkezeti és a szabályozási terv, valamint a HÉSZ is módosul.
A településszerkezeti terven a védett erdő és a közlekedési terület (a tervezett központi fogadótér és parkolója) különleges területfelhasználási módba kerül át,
A Helyi Építési Szabályzat új építési övezeti előírásokkal egészül ki, jele és határa a szabályozási terven megjelenik. A Pityerszer utca melletti sávban meglévő zöldfelület a máshol is alkalmazott telken belül fenntartandó zöldfelület jelet kap.

3. Nagyállat bemutató és szekértábor
A hagyományos gyepgazdálkodás bemutatására karámrendszer épül nagytestű állatok számára. A karámok között kör alakú szekértábor kap helyet, amely a korabeli társzekerek mintájára épített foglalkoztató rendszer.
Helye a beépítésre szánt területhez közel, attól északra lett kijelölve. A hatályos településrendezési terven e terület gyepművelésű mezőgazdasági terület területfelhasználási besorolásban van.
A településszerkezeti és a szabályozási terv módosítására a létesítmény elhelyezése érdekében nincs szükség.
A HÉSZ előírása a gyepművelésű területre:
„−Az övezet területén csak a gyepművelést szolgáló építmények (szénapajta) helyezhetők el.”
A bemutató a gyepműveléshez kapcsolódik, az előírások kiegészítendők karám elhelyezésének lehetőségével.

4 Játszótér és állatsimogató építése:
810 m2 játszótér és 730 m2 (összesen 995 m2) állatsimogató létesítése játszóeszközökkel, etetőkkel, itatókkal, kapuépítményekkel.
A létesítmény helye a népi műemlék együttes keleti határához közel, a belterületi határon átnyúlóan lett kijelölve, egyharmada külterületen, kétharmada a belterületen. Külterületi része gyepművelésű mezőgazdasági terület, belterületi része a szabályozási terven lakótelken belül kötelezően fenntartandó zöldfelület.
Esetleges arrébbhelyezése javasolt?
A településszerkezeti és a szabályozási terv is módosul.
A szabályozási terven új övezeti jellel lesz jelölve a játszótér és az állatsimogató, a Helyi A településszerkezeti terven a játszótér területe és az állatsimogató területének belterületi része lakótelken belül kötelezően fenntartandó zöldfelületből zöldterületbe kerül át, külterületi része szintén. a HÉSZ kiegészül a játszótér övezeti előírásaival.

5 Őrállók kertje és nagyállat bemutató létrehozása:
A 050/3 külterületi földrészleten fedett, oldalról nyitott építményeket, padokat, tűzrakó helyeket, emlékhelyeket és karámrendszert szándékoznak telepíteni.
A településszerkezeti terv nem változik, a HÉSZ-ben a gyepművelésű mezőgazdasági terület (MO) övezetében lehetővé kell tenni a tervezett létesítmény kialakítását.
Hibajavításként a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet összhangba kell hozni, a szerkezeti terven is az MO övezetnek megfelelő rét színezés alkalmazásával.

6. Lombkorona ösvény kialakítása:
A belterülethatártól északnyugatra egy erdőtömbben lesz megvalósítva.
Csak a HÉSZ módosítása szükséges, az Ev2 övezetben alövezetet kell megalkotni, amely fogadóépület építését teszi lehetővé az adott helyrajzi számon az ösvény elején.
A jelenlegi szabályozás az EV2 övezetben 10ha-nál nagyobb telken 30,0m2 alapterületű, 3,5m magas épület építését engedi meg.
(Más tervezőirodák tapasztalatai alapján az ösvény pontos helyét a katasztrófavédelem bevonásával kell kijelölni.)

7. Bölényles létesítése
Helye a belterülettől nyugatra, közvetlenül Pityerszer főutcája mellett van. Kétszintes, 3,40m magas téglalap alaprajzú rácsos oldalfallal, belső lépcsővel ellátott faépítmény.
A terület területfelhasználási besorolása gyepművelésű mezőgazdasági terület.
A településszerkezeti terv nem változik, a HÉSZ-ben a gyepművelésű mezőgazdasági terület (MO) övezetében lehetővé kell tenni a tervezett létesítmény kialakítását.

8. Boronaház pincével, szőlőlugassal
A 064/10hrsz. a Múzeumfalu előtt elhaladó út átellenes oldalán helyezkedik el a meglévő idegenforgalomhoz kapcsolódó funkciójú épületek mellett keletre, már külterületen. Területfelhasználási besorolása mezőgazdasági terület, rét, MO.
A településszerkezeti terv nem módosul.
Célszerű az MO övezet előírásait a Helyi Építési Szabályzatban módosítani, egyértelműen megnevezve a helyet ahol elhelyezhető, valamint az épület jellemzőit anyaghasználat és nagyságrend tekintetében.

9. Mese szer
A népi műemlék együttestől északnyugatra beépítésre nem szánt területen tervezik megvalósítását, mesefigurák, mesekuckók elhelyezését. Gyepművelésű mezőgazdasági terület, MO, azon belül megőrizendő fa cserjecsoport jellel jelölt folt.
A településszerkezeti terv nem változik, a HÉSZ-ben itt is a gyepművelésű mezőgazdasági terület (MO) övezetében lehetővé kell tenni a tervezett létesítmény kialakítását.

10. Vizes bemutató
A legészakibb tervezett attrakció az erdőterületen haladó Felsőszeri – patak éles kanyarulatai mentén hidak, padok elhelyezésével.
A településszerkezeti terv nem változik, a HÉSZ védett erdőre vonatkozó előírásait kell kiegészíteni a 048/5hrsz-on a létesítmények elhelyezhetőségével.

11. Szertelen erdő
A nyugati belterülethatár mellett haladó 058 hrsz. út északi végén szeretnének elhelyezni információkat a fafajtákról. Gyepművelésű mezőgazdasági terület, MO, azon belül megőrizendő fa cserjecsoport jellel jelölt foltot is érint.
A településszerkezeti terv nem változik, a HÉSZ-ben itt is a gyepművelésű mezőgazdasági terület (MO) övezetében lehetővé kell tenni a tervezett létesítmény kialakítását.

A bemutató létesítményeit gondosan megtervezett íves vonalvezetésű sétányrendszer köti össze. Ezek a szabályozási terven nem lesznek szabályozási vonallal ellátva, csak pontsorral jelezve, ugyanilyen módon lesznek megjelenítve a településszerkezeti terven is.

HÉSZ egyéb szükséges módosítása
A rendelet a különleges területeknél az előírt számú parkolók telken belüli elhelyezését írja elő, ami pld. a Múzeumfalu esetében nem teljesíthető. Felülvizsgálata, átfogalmazása szükséges.

b) A partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidő
A hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül be kell nyújtani.

c) Észrevételeik az alábbi postacímre küldhetők:
-papír alapon a Polgármesternek címezve,
Szalafő Község Önkormányzata 9942 Szalafő Templomszer 25. címére történő megküldéssel.

Előzetes partnerségi tájékoztatás letöltése PDF formátumban

4.6.Szabterv Piyerszer az egyes attrakciók ráveezetéssel letöltése PDF formátumban

 

Időjárás

 

Felhőkép

 

Hőtérkép

 

Időkép | www.időkép.hu

 

SZÉCHENYI 2020 EFOP-1.5.3-16-2017-00061

#szalafő

#őrség #pityerszer #alsószer #templomszer #csörgőszer #gyöngyösszer #papszer #felsőszer #hagyomágy #szer #7szer #szerelem #slowlife #pihénes #nyaralás #dödölle #rétes #múlt #építészet

Legfrisseb hírek